Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biur rachunkowych

Jaką działalność obejmuje zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy wykonujący działalność usługową prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakres tej działalności wchodzi:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje więc jedynie powyższe czynności.

Jakiej działalności nie obejmuje zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

W zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie wchodzą określone czynności doradztwa podatkowego, które zgodnie z Ustawą o doradztwie podatkowym, które mogą być również wykonywane przez biura rachunkowe.

Zakres tych czynności to:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

Powyższe czynności mogą zostać objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

W zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie wchodzi również

  • obsługa i doradztwo kadrowe, w tym płace i rozliczenia z ZUS, które mogą być i często są również wykonywane przez biura rachunkowe.

Powyższe czynności mogą zostać objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców za wyrządzone osobom trzecim szkody w postaci czystych strat finansowych.

Ochroną nie są objęte szkody rzeczowe i osobowe.

Jaki dodatkowy zakres ochrony można wykupić?

  • Odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonego.
  • Odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za naruszenie przepisów RODO oraz pokrycie szkód cyber.


Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie mienia; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie utraty zysku; ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych CAR EAR; ubezpieczenie należności kupieckich; ubezpieczenia transportowe; ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO, ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego ( OCPD ); OC zawodowe, OC programisty, OC biura rachunkowego; gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje przetargowe, gwarancja zapłaty wadium (wadialna), gwarancja dobrego wykonania kontraktu (kontraktowa), gwarancja usunięcia wad i usterek (usterkowa); ubezpieczenie upraw; agrocasco; ubezpieczenia rolne. Audyt ubezpieczeniowy, likwidacja szkód.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Telefon: 89 307 03 02
Telefon: 504 290 900